Často kladené otázky

Zemědělské a lesní hospodářství v součtu spravují převládající část povrchu České republiky a mají proto na kvalitu krajiny rozhodující vliv. Můžeme přitom sledovat obdobné makrotrendy v obou sektorech: ekonomizace provozu, snaha o externalizaci služeb a minimalizaci sociálních nákladů, tendence orientovat se na dobře technicky obdělávatelné porosty včetně monokultur a další. Nejvýraznějším makrotrendem ovlivňujícím v tomto období lesní i zemědělské plochy a porosty je změna klimatu, jejíž dopady jsou urychlované ztrátou ekosystémových funkcí krajiny. 

Biologická hodnota hospodářské lesní a zemědělské krajiny i její schopnost zastávat paletu ekosystémových funkcí se odvíjí velkou měrou od kvality hospodaření. Cítíme silnou potřebu zaměřit se na nasměrování lesního a zemědělského hospodaření k udržitelnosti a tedy i větší biologické hodnotě obhospodařovaných lesů a zemědělské krajiny. Rovněž považujeme za důležité se hlouběji zabývat důvody a procesy, které mohou ovlivňovat to, že řadu adaptačních opatření v krajině v současnosti dokáže realizovat jen úzká skupina zemědělců a lesníků. Další rovinu přístupu k problému hospodaření v lesích můžeme spatřit v tom, že většina snah o ochranu je zatím směřována především na porosty (ať už hospodářské či s omezenými formami hospodaření) v územích s určitým stupněm ochrany. Považujeme však za nebezpečné černobílé rozdělení krajiny na plochy s určitým stupněm ochrany a plochy zbylé, kde je často kladen na ekosystémové funkce a biologické indikátory nedostatečný důraz. V krajině tak sice vznikají zelené ostrovy, ale naopak i místa, jejichž biologická hodnota bude dále degradována.

Obdobně vnímáme potřebu adaptace zemědělství na probíhající klimatické změny a problémy s ní spojené (např. intenzivní problémy se suchem). V tomto ohledu je teda klíčové šíření informací o vhodných adaptačních opatřeních a postupech jejich implementace. Z hlediska jejich realizace je klíčová spolupráce mezi různými zainteresovanými skupinami, což umožní pilot kolaborativního partnerství.

Předložený projekt tato horizontální témata bere do úvahy při výzkumu sociálních aspektů správy a ochrany krajiny a pokouší se identifikovat nástroje a způsoby, jakými lze prostřednictvím správců krajiny její rapidní změnu zpomalit. Společenský výzkum v lesnictví identifikuje klíčová opatření z hlediska adaptace na změnu klimatu, které budou následně zpracovány ve formě návrhů v oblasti biologie, ekologie krajiny, veřejné komunikace, politických legislativních návrhů i návrhů managementu. Zapojení lesních správců, zemědělců, majitelů pozemků a dalších orgánů lesní a zemědělské správy umožní širší diskusi s odbornou veřejností a orgány státní správy.

Cílem projektu je vytvořit odbornou bázi (mapy, certifikovaná metodika, odborné články) pro změny v praxi a legislativě lesního a zemědělského hospodaření a tyto potřebné změny komunikovat prostřednictvím workshopů či konference. Záměrem projektu je diskutovat a přispět k nastavení „společenské objednávky“ pro lesnictví a zemědělství s ohledem na ekosystémové služby.


Projektový tým

Hlavní příjemce:
Masarykova univerzita

Další uchazeč projektu: 
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Další řešitel: Mgr. Jan Skalík
 

Další uchazeč projektu: 
EKOTOXA s.r.o.

Další řešitel: Tamara Faberová MSc.

Lidé v projektu

Aplikační garanti projektu

Ministerstvo životního prostředí - externí aplikační garant

Spolupráce s: Fakulta sociálních studií (Chabada), VÚKOZ (Rotter)
Poskytnutí vstupů: interní analýza legislativních potřeb a nelegislativních změn

Hnutí DUHA - interní aplikační garant

Spolupráce s: všemi členy konsorcia, MŽP
Poskytnutí vstupů: poskytnutí dosavadních analýz, legislativních návrhů, rešerše
Monitoring: konzultace při setkáních partnerů, průběžný přístup k výsledkům
Využití výsledků: využití při přípravě legislativních návrhů, v rámci konzultací
poskytovaných občanům
 

Pro Silva Bohemica - externí aplikační garant

Spolupráce s: VÚKOZ (Rotter), FSS MU (Chabada), Ekotoxa (Faberová)
Poskytnutí vstupů: analýza ploch s rozdílným stupněm rozpadu ekosystému v návaznosti
na povahu hospodaření, odborné kontakty
Využití výsledků: aplikace výsledků do hospodaření v zájmových územích
 

Ekotoxa, s.r.o. - interní aplikační garant

Spolupráce s: všemi členy konsorcia
Poskytnutí vstupů: konzultace výstupů ostatních partnerů, poskytnutí dat
Využití výsledků: zapracování do metody přípravy zakázek, využití indikátorů a
sociologických poznatků při veřejné facilitaci procesů
 

Přestavba lesa vyžaduje lov - Jsme v tom společně

Záměrem tohoto textu je přispět do dlouhodobé diskuse o stavu a budoucnosti našich lesů v souvislosti s klimatickou změnou a hospodařením v krajině. Projevy klimatické změny v krajině a zejména na stavu našich lesů nelze nevidět. Postupující kůrovcová kalamita, chřadnutí lesů vlivem sucha a dalších nepříznivých faktorů, přetrvávající převážně nevhodné způsoby lesního hospodaření a dále se zvyšující nadměrné stavy spárkaté zvěře vnímají a diskutují nejen odborníci, ale stávají se předmětem zájmu veřejnosti a tématem diskusí a obav ve veřejném mediálním prostoru.

Rovnováha v naší krajině - Jak jí lze dosáhnout novelou zákona o myslivosti

Nedojde-li urychleně k nastolení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesních porostů, skončí miliardy investované do obnovy lesů v žaludcích přemnožené zvěře. Dosud diskutovaný návrh novely od počátku kritizují vlastníci lesů, vlastníci a uživatelé zemědělských pozemků, lesníci, orgány státní správy i ochranářské organizace jako nedostatečný.

Brožura: Smíšené porosty s dubem, bukem a smrkem pro neklidné 21. století

PROČ BUDE 21. STOLETÍ PRO LES NEKLIDNÉ?
Jaký je rozdíl mezi životními podmínkami průměrného stromu ve středních nadmořských výškách v ČR na začátku 20. a 21. století? Stručně řečeno je to jako přestěhovat člověka ze zdravého a vlahého prostředí podhorské vesnice do přehřátého a začouzeného města.

Projekt Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech (TL02000431) je podpořený v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky. Děkujeme.