Často kladené otázky
Je návrh na změnu v mysliveckém zákoně přílepkem k tomu lesnímu?
Novela zákona o myslivosti přímo věcně souvisí s novelou lesního zákona, jejímž cílem je řešit lesní kalamitu. Slovem přílepek se označuje pozměňovací návrh, který zasahuje do jiného zákona bez věcné souvislosti s řešenou problematikou. Konkrétní formulace pozměňovacího návrhu vycházejí z novely zákona o myslivosti předloženého do poslanecké sněmovny již předchozí vládou, která byla v meziresortním připomínkám řízení diskutována i za aktivní účasti ČMMJ skoro rok. Část návrhu s odvozením plánu lovu od stavu lesních ekosystémů byla široce diskutovaná s oponentní skupinou v rámci projektů Ústavu hospodářské úpravy lesů. Zmíněný pozměňovací návrh byl navíc diskutován už červnu v Zemědělském výboru a ve Výboru pro životní prostředí. Načten byl znovu ve druhém čtení v půlce července. Mezi poslanci, ministerstvy a vědeckými organizacemi je intenzivně diskutován přes tři měsíce. Vychází ze zadání Národního lesnického programu II (2008), Zásad státní lesnické politiky (2012) a zejména Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu (2017).