Často kladené otázky
  • Alt

Poslanci mohou podstatněji zlepšit zdraví lesů jinou aktuální novelou zákona

Ministr zemědělství Miroslav Toman získal prezidentovým podpisem rychlé poslanecké novely lesního zákona [1] pravomoc změnit při kůrovcové kalamitě dosavadní nevyhovující pravidla pro zásahy proti kůrovci. Vlastníci lesů nebudou muset v ministrem vymezených oblastech kácet všechny kůrovcové stromy a budou moci soustředit omezené kapacity do oblastí, kde zásahy mají ještě smysl [2].
Rajonizace je krok dobrým směrem, ale řeší jen následky kalamity. K tomu, aby se rozsáhlé kalamity v budoucnosti neopakovaly, je potřeba řešit konečně i příčiny: začít pěstovat pestré smíšené lesy bez holosečí. To se očekávalo od druhé novely zákona o lesích, kterou předložilo Ministerstvo zemědělství [3].

Předložený návrh Ministerstva zemědělství však podstatu krize našich lesů neřeší. Mění jen kosmetická pravidla, jako je přenos semen a sazenic mezi oblastmi České republiky a upřesňuje povinnosti odborných lesních hospodářů. O návrhu nyní diskutuji poslanecké výbory a je na poslankyních a poslancích, aby doplnili podstatnější a dlouhodobě přínosné změny.

Hnutí DUHA proto dnes zveřejnilo publikaci „Novela lesního zákona musí řešit příčiny odumírání lesů", která předkládá osm konkrétních podrobných návrhů na úpravu vládní novely k řešení příčin rozpadu lesů i omezení rizikové chemie v lesích.Ministerstvo zemědělství mezitím podle první schválené novely již plánuje vymezit oblasti, v nichž nebudou mít vlastníci povinnost zasahovat proti kůrovci. Pokud by  ale byly příliš malé, nepřineslo by to žádoucí zlepšení - nadále by se neúčinně kácelo na velkých plochách a vznikaly by ničivé holiny. „Ministr Miroslav Toman by měl veřejnost ujistit, že zabrání zvýšenému používání nebezpečné chemie v lesích. Měl by vydat nařízení, které zbaví v nejpostiženějších oblastech vlastníky povinnosti asanovat kůrovcem napadené stromy, což není při nedostatku těžařů proveditelné jinak než jedovatými chemickými postřiky. A ty i velké holoseče jsou větším zlem než kůrovec,“ říká Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA.

Řešení pro ozdravění našich lesů prosazovaná kampaní Zachraňme lesy dosud podpořilo přes dvacet tisíc lidí.Poznámky:

[1] https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=tisk&O=12&T=51

[2 "Opatření budou aplikována v účelově vymezených oblastech (zónách) ve kterých by mělo být vlastníkům lesů umožněno, aby nerespektovali přísná ustanovení lesního zákona k odstraňování napadených stromů." Zdroj: Prezentace z tiskové konference ministra zemědělství Miroslava Tomana ze dne 14.12.2018 dostupná z http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro.html

[3] https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSB9CK2XGM