Často kladené otázky
  • Alt
Hospodaření podle standardu certifikačního systému FSC (Forest Stewardship Council) by pomohlo ozdravit naše lesy a připravit je na probíhající změny klimatu, ochránit lesní půdu, vodní zdroje i lesní zvířata, houby, rostliny a další v lese žijící organismy. Oproti tomu standard druhého u nás používaného certifikačního systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), kterým je certifikována většina českých lesů, udržitelné hospodaření ve skutečnosti negarantuje. Oba certifikační systémy přitom spotřebitelům tvrdí, že šetrné, resp. trvale udržitelné lesní hospodaření garantují. Jak to tedy je?
Vyplývá to z podrobné srovnávací analýzy používaných standardů obou certifikačních systémů „Porovnání vybraných environmentálních aspektů certifikačních systémů FSC a PEFC v ČR s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů“, kterou dnes zveřejnilo sdružení vědeckých organizací Platforma pro krajinu.FSC vs. PEFC

Studie hodnotila kvalitu standardů podle 44 kritérií  – například způsobu těžby dřeva, obnovy lesů (omezení holosečí), požadavku na pestrou druhovou skladbu a rozmanitější věkovou či prostorovou strukturu lesů, zlepšení vodního režimu, používání jedovatých chemikálií, ochrany lesních zvířat, rostlin, hub a mikroorganizmů, staveb lesních cest, zachování míst pro divokou přírodu a dalších. Standard PEFC nevyhověl ve 38 ze 44 kritérií. Standard FSC nevyhověl v 8 kritériích, takže také má ještě co zlepšovat [1]. Hodnocené oblasti vycházejí z panevropských kritérií a indikátorů udržitelného obhospodařování lesů [2].

Pokud by Lesy ČR již dříve zvolily certifikaci FSC [3] namísto stávající certifikace PEFC [4], která až na výjimky nejde nad rámec zákonných požadavků, mohla být již nyní pětina lesů ve správě LČR připravena na změnu klimatu a riziko kalamit by tu bylo mnohem nižší.

Studie velmi kladně hodnotí také transparentnost certifikace systémem FSC: „Požadavek na vysokou míru transparentnosti je jednou z hlavních předností standardu. Transparentnost významně přispívá k veřejné kontrole, zvyšuje možnost zapojení zájmových skupin a možnost veřejného využití dat,“ uvádí se ve studii.

“Lidé při koupi výrobků ze dřeva ve stále větší míře hledí na to, aby pocházely ze šetrně obhospodařovaných lesů. Analýza u nás používaných certifikačních standardů ukázala, že lesy certifikované systémem FSC tato očekávání naplňují a tyto lesy budou v budoucnu zdravější, pestřejší a odolnější vůči kalamitám. Certifikát PEFC, který má dřevo ze státních lesů, ale bohužel šetrné hospodaření negarantuje. Třeba nábytkářská firma IKEA již dříve upozornila, že bude svým zákazníkům nabízet výrobky s certifikátem FSC nebo z recyklovaných materiálů,“ říká Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

Certifikát FSC mají někteří soukromí vlastníci a obecní lesy na Svitavsku či Příbramsku, Školní lesní podnik Mendelovy univerzity, pražské a část brněnských městských lesů, lesy města Zlín, Krkonošský národní park (na části lesů kde se hospodaří), klášterní lesy Strahov, lesy Marie-Eve Jirat a někteří další vlastníci. Nekvalitní certifikát PEFC si platí mimo jiné i státní lesy – Lesy ČR a Vojenské lesy a statky.

Lesy ČR a FSC

Státní podnik Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky stále zvažují certifikaci veřejných lesů kvalitnější certifikací FSC (Forest Stewardship Council), která podle právě zveřejněné analýzy skutečně garantuje šetrné a trvale udržitelné hospodaření [5]. Ekologická organizace k tomuto kroku pro zdraví našich lesů státní podniky Lesy ČR i VLS opakovaně vyzývala. Lesy ČR a VLS ovšem zatím vyčkávají s certifikací systémem FSC na změnu standardů, jejichž revize nyní probíhá.

Pro systematické zlepšení zdraví našich lesů a prevenci kalamit je nezbytná komplexní změna legislativy, dotací a zadání pro státní podnik Lesy ČR. Příprava a schválení potřebných změn zákonů a dalších pravidel bude však trvat delší dobu. Upravit hospodaření podle standardů šetrného lesnictví FSC a tím začít zvyšovat odolnost lesů lze okamžitě.Poznámky:

[1] Autor studie dělí kritéria na 14 klíčových, 21 významných a 9 doplňkových. Standard PEFC nevyhověl ve všech 14 klíčových oblastech hodnocení, standard FSC v jedné. „Nevyhověl“ znamená, že standard se danou oblastí nezabývá nebo nedostatečně, nestanovuje v dané oblasti požadavky ani indikátory, nebo jsou požadavky nedostatečné, nekonkrétní, vágní či nejsou zajištěny podmínky pro následnou objektivní kontrolu.

[2 Panevropské kritéria a indikátory udržitelného obhospodařování byly přijaté v Madridu na FOREST EUROPE Expert Level Meeting (30.6. až 2.7. 2015), a jsou přílohou ministerské deklarace (Ministerial Conference on the    Protection of Forests in Europe, Madrid 2015). Šest základních kritérií trvale udržitelného lesního hospodaření jsou:
1. Udržování a případné zvětšování lesních zdrojů a jejich příspěvku ke globálnímu cyklu uhlíku;
2. Udržování zdraví a vitality lesních ekosystémů;
3. Udržování a podpora produkčních funkcí lesů (dřevních a nedřevních);
4. Udržování, ochrana a podpora biodiverzity lesních ekosystémů;
5. Udržování a zlepšování ochranných funkcí v lesním hospodářství (zejména ochrany půdy a vody);
6. Udržování dalších socioekonomických funkcí a podmínek.
(http://www.foresteurope.org/sites/default/files/ELM_7MC_2_2015_2_Updated_Indicators.pdf)

[3] Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council) vznikl v roce 1993. Organizace FSC vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření, na jejichž základě jednotlivé národní pobočky FSC ve spolupráci s odborníky vytvářejí národní standardy FSC. FSC ČR vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky, podle kterého se u nás certifikují lesní majetky značkou FSC. Organizace je rozdělená podle převažujícího zájmu odborníků na tři sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou. Více podrobností naleznete na webu http://www.czechfsc.cz

[4] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je certifikací, na kterou Lesy ČR přistoupily, přestože až na výjimky nezajišťuje ochranu lesů nad rámec zákona, což ukazuje i nyní publikované srovnání certifikací. Na závažné nedostatky certifikace PEFC upozornil pořad „Cash Investigation" televize France 2 ze dne 24. ledna 2017, když odhalil, že při udělení certifikace PEFC neproběhla žádná místní kontrola, a tak byl certifikát na podnět investigativních novinářů zcela nesmyslně udělený dokonce supermarketu, letišti nebo dvěma reaktorům francouzské jaderné elektrárny. Pořad je dostupný zde:
https://www.dailymotion.com/video/x59i4ud

[5]  Pro vydání Hospodářských novin z 5. 6. uvedl zastupující ředitel státního podniku Lesy ČR Tomáš Pospíšil: „Dovedu si představit, že půjdeme na certifikaci FSC, pokud se na tom shodneme v rámci pracovních skupin a bude to i ve shodě s naším zakladatelem." Navázal tak na ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka, který již předtím prohlásil: „Na části majetku jsme ochotni tento certifikát zavést." Přičemž dodal, že o podobě standardu certifikace se musí ještě jednat: „Řekněme trošku jednodušší, tak jako to mají některé jiné země."

Hospodářské noviny. 5. června 2018. Ikea uspěla, Lesy ČR připustily přesun k ekologičtější těžbě. Českým dřevařům hrozilo, že od nich přestanou řetězce nakupovat. Dostupné online na:
https://archiv.ihned.cz/c1-66158540-ikea-uspela-lesy-cr-pripustily-presun-k-ekologictejsi-tezbe-ceskym-drevarum-hrozilo-ze-od-nich-prestanou-retezce-nakupovat