Často kladené otázky
  • Alt
Tento čtvrtek, 28. února, byla představená Lesnická výzva [1]. České lesnické organizace a vlastníci v ní žádají o rychlé řešení krizového stavu lesů. Výzva obsahuje i klíčové požadavky pro přirozenou obnovu. Cílem jsou druhově a věkově pestré porosty, které budou odolnější vůči klimatickým změnám. Lesnické organizace taktéž vyzývají ke snížení stavů spárkaté zvěře tak, aby neohrožovala obnovu lesů. Hnutí DUHA podporuje tyto i řadu dalších ve výzvě obsažených návrhů, zároveň ale upozorňuje, že některé důležité kroky pro pomoc našim lesům ve výzvě chybí.
Ekologická organizace zároveň upozorňuje, že ve výzvě nejsou pojmenované opravdové příčiny současné krize lesů: nemůže za ni primárně změna klimatu, ale hospodářství orientované na rychlý zisk, které je mnohem rizikovější než přírodě blízké způsoby lesnictví [2].
 
Něco tomu chybí

Mezi návrhy změn legislativy ve výzvě chybí odstranění bariér, které brání obnově pestrých, věkově i prostorově rozmanitých a tudíž odolnějších lesů a většímu uplatnění přirozeného zmlazení dřevin. Ve výzvě rovněž chybí požadavek na omezení úmyslných holosečí, které degradují lesní půdu s negativními důsledky pro následné porosty i vytvoření prostoru pro uplatnění jiných hospodářských postupů, než jsou ty holosečné. Výzva také nezmiňuje naléhavou potřebu urychleně přeměňovat dosud kůrovcem nenapadené smrkové lesy, včetně těch ještě mladých, na lesy smíšené. Výzva se vůbec nevěnuje chráněným územím, kde je potřeba zvolit jiný přístup a kde pro zachování vzácné přírody není možné připustit například holosečné kácení. Zdravé přírodě blízké lesy jsou zároveň i nejproduktivnější a z dlouhodobějšího hlediska nevyžadují podporu.
 
Velký důraz klade výzva na zvýšení finanční podpory pro vlastníky lesů. Přestože podpora je skutečně potřeba, podmínky jejího poskytnutí je nezbytné nastavit tak, aby nedošlo k opakování chyb, které vyústily v nynější krizi lesů. „Pokud bude dávat stát peníze vlastníkům a správcům lesů na umělé zalesňování holin smrkem nebo jinými nevhodnými způsoby, tak se kalamity budou i v budoucnu zase opakovat A nás všechny to nebude stát jen další a další peníze, ale i zdraví našich lesů a našeho okolí,“ upozorňuje Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy. Je potřeba pěstovat druhově i věkově pestré lesy, které již ve střednědobém výhledu přinesou více sociálních, ekologických a ekonomických přínosů, než stejnověké rizikové porosty v nevhodných podmínkách.Zvláště problematický je požadavek výzvy na „rychlou“ umělou výsadbu nových lesů. To je v přímém rozporu se snahou, aby budoucí lesy byly věkově a strukturně rozrůzněné. K obnově holin je zapotřebí využít takzvané přípravné dřeviny, mezi něž patří bříza, jeřáb či olše. Postupné dosazování cílových dřevin do přípravných porostů zajistí věkovou a prostorovou rozrůznění a tím i větší odolnost budoucích lesů.

Balíček řešení

Hnutí DUHA zpracovalo k Lesnické výzvě stanovisko [3], které zmiňuje i některá zásadní řešení, jež připravilo spolu s akademiky a přírodě blízce hospodařícími lesníky a předložilo vládě už loni v červnu. Vláda tato klíčová řešení přesto stále pomíjí. Poznámky:

[1] http://www.lesnickavyzva.cz
[2] Výzva uvádí jako primární a jedinou příčinu krize našich lesů klimatické změny – sucho a vyšší teploty. Ty jsou však spíše akcelerátorem a jsou sice hlavní, ale nikoliv jedinou příčinou plošného hynutí lesů. Primární příčinou hynutí lesů je historická výsadba smrků v nižších a středních polohách i pahorkatinách v místech, kde se přirozeně nevyskytoval a také pěstování borovice nevhodnými způsoby. Další příčinou jsou dlouhodobě neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře, která v mnoha oblastech spase většinu přirozeného zmlazení listnáčů a jedle a zničí nebo vážně poškodí většinu výsadeb těchto dřevin, takže již několik desetiletí snižuje úspěšnost pěstování smíšených lesů.
[3] Stanovisko Hnutí DUHA k Lesnické výzvě
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/prilohy/2019/02/stanovisko_hd_lesnicka_vyzva_fin.pdf