Často kladené otázky

Navrhli změny původně bezzubé novely lesního zákona připravené ministerstvem zemědělství, které vytrvale odmítá řešit příčiny kůrovcové kalamity.

V dnešním 2. čtení novely lesního zákona navrhli poslanci a poslankyně Markéta Pekarová Adamová, Vlastimil Válek (oba TOP 09), Radek Holomčík, Dana Balcarová (oba Piráti), Eva Fialová a Jan Schiller (oba ANO) zásadní změny, které řeší příčiny kalamit a krize v našich lesích.
Navrhují zejména:
  • důslednější změnu nevhodné dřevinné skladby lesů,
  • omezení holosečí,
  • prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění porostu, aby lesy mohly vyrůstat z přirozeného zmlazení, a byly tak odolnější,
  • zrušení nesmyslného proplácení takzvané “újmy” za ochranu přírody, kterou vyplácí státní Agentura ochrany přírody (AOPK) ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR, který má ochranu lesní přírody zajišťovat ze svého poslání daného zřizovacími předpisy (díky tomu nyní například hrozí, že AOPK povolí Lesům ČR vykácet CHKO Jeseníky),
  • zajištění lepší ochrany lesní půdy a biodiverzity,
  • zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysázené listnáče a jedle,
  • usnadnit lesníkům hospodařit šetrnými přírodě blízkými postupy
  • a pro vlastníky lesů zjednodušení zásahů proti škůdcům.
 
Případné přijetí těchto pozměňovacích návrhů ve třetím čtení novely lesního zákona, které bude pravděpodobně v září, zajistí postupný převod lesů ze současně převažujícího hospodaření s nepřirozenými smrkovými monokulturami na věkově i druhově pestré lesy, které budou lépe přizpůsobené klimatickým změnám a odolnější vůči kalamitám.

Radek Holomčík (Piráti) v rámci obecné rozpravy 2. čtení uvedl: 
“Byl jsem v šoku z přístupu Ministerstva zemědělství k novele zákona, respektive k řešení situace ohledně přemnožené spárkaté zvěře, která je podle názoru odborné veřejnosti i vlastníků lesů tou největší bariérou obnovy lesů ničených kůrovcem. V odůvodnění nesouhlasného stanoviska bylo uvedeno, že poslanecká sněmovna takové zadání nedala. Čekal bych od vrcholného orgánu státní správy lesů malinko jiný přístup obzvlášť, když na tento problém upozorňují i lesnické univerzity, vlastníci lesů, lesní hospodáři a ochránci přírody.”

Eva Fialová (ANO) pozměňovací návrhy, které podala, okomentovala slovy: 
”Společně s kolegou Schillerem jsem se rozhodla předložit pozměňovací návrhy, které skutečně reflektují programové prohlášení vlády. Velice mě mrzí, že ministerstvo zemědělství s některými z nich nesouhlasí a odůvodňuje, že musí projít hlubší odbornou diskuzí. Přitom mnoho z nich vychází z postřehů a přání samotných lesníků, kteří se v lese pohybují každý den. Předložené návrhy naplňují vládou schválené zásady státní lesnické politiky z roku 2012.”

Jaromír Bláha, expert programu Krajina z Hnutí DUHA k předloženým pozměňovacím návrhům říká: 
”Děkujeme poslancům a poslankyním, že se snaží pozměňovacími návrhy zachránit naše lesy, alespoň ty budoucí. Je skandální, že příčiny dnešní krize lesů neřeší samotné ministerstvo zemědělství, které kalamitu svou dlouhodobou nečinností spoluzavinilo. Fatálním selháním ministerstva je, že ani teď, když naše lesy plošně hynou, neřeší buď vůbec, nebo velmi nedostatečně, klíčové problémy - druhovou skladbu, neúměrně přemnoženou spárkatou zvěř, která je zásadním limitem pro obnovu lesů, ničení lesních půd holosečemi a mnoho dalších. Zadání pro záchranu českých lesů na základě odborné i celospolečenské diskuse přitom má ministerstvo uvedené v Národním lesnickém programu schváleném vládou už před deseti lety i v Zásadách státní lesnické politiky z roku 2012. Ministr zemědělství Miroslav Toman, který od začátku svého mandátu plamenně hovoří o záchraně lesů, o zlepšení druhové skladby a řešení dalších problémů našich lesů, k tomu ale ve skutečnosti nic nedělá a jeho úředníci potřebným změnám dokonce kladou překážky a hledají nejbizarnější výmluvy proč nic nedělat.”

Kontakt:
Jaromír Bláha, expert programu Krajina, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz