Často kladené otázky
Zhruba čtvrtina stromků, které Lesy ČR vysadí, odumřou již v prvním roce výsadby [1]. V roce 2018 zalesnil státní podnik 7 249 hektarů plochy, uměle vysazené sazenice se přitom neuchytily a do května 2019 zahynuly na ploše 1 777 hektarů. V následujících letech po výsadbě pak uhyne další část stromků zejména díky okusu přemnožené spárkaté zvěře nebo suchem. V některých místech uhynulo 100 % vysazených stromků.  
 
Zásady pro smysluplnou obnovu lesa

Hnutí DUHA, stejně jako vědci a mnoho lesníků upozorňuje, že máme-li obnovit odolnější lesy, musíme dodržovat zejména tyto zásady:
  • Všude kde to jde, preferovat přirozené zmlazení před zbrklou umělou výsadbou. Počkat, dát přírodě čas. Lesy vzniklé postupně z přirozeného zmlazení budou mnohem odolnější než lesy znovu uměle vysázené. K umělé výsadbě sazenic přistoupit jen tam, kde v okolí chybí dospělé stromy potřebných druhů, které by produkovaly semena.
  • Na holinách vždy obnovovat lesy přes tzv. přípravné dřeviny (např. bříza, jeřáb, olše, osika, vrba), které zlepší půdní vlastnosti, vrátí do ní vláhu a vytvoří stín. Teprve později je postupně nahradit cílovými dřevinami, jako jsou buky či jedle a ostatní.
  • Zejména stínomilné stromy, jako jsou buky a jedle, nikdy nevysazovat přímo na holiny, ale vždy až do zástinu jiných stromů.
  • Cílem by měla být co nejpestřejší dřevinná skladba, věkově i prostorově rozrůzněná.
Smrk v omezené míře

Vládní Zpráva o stavu lesa za rok 2018 potvrzuje, že při umělé obnově porostů lesníci stále preferují výsadbu rizikového smrku, který vysazují na 36,8 % z celkově zalesněné plochy. Potenciál přirozené obnovy byl využit jen na 16,1 % zalesněného území [2], ačkoliv les, který tímto způsobem vyroste, je mnohem odolnější a pestřejší.  Dle údajů státního podniku Lesy ČR jsou zároveň patrné velké regionální rozdíly v přístupu k zalesňování na jednotlivých lesních správách se srovnatelnými klimaticko-geografickými podmínkami. Například Lesní správa Šternberk, která se potýká s masivním hynutím smrkových monokultur již od roku 2015, loni použila při umělé obnově lesa smrk  na 17 % plochy, Lesní správa Město Albrechtice na severní Moravě na 11% plochy. Oproti tomu Lesní správa Telč na Českomoravské vrchovině vysadila v loňském roce, kdy se na území v její správě naplno rozjelo plošné hynutí smrkových monokultur, smrky na 60 % všech obnovovaných ploch [1].

Buky, jedle ani smrky na holinu nepatří, nejdříve přípravné dřeviny

Hnutí DUHA vítá iniciativu státního podniku Lesy České republiky, ve které zapojuje veřejnost do obnovy porostů v rámci celorepublikové akce, jež proběhne 19. října na několika místech republiky [3]. Snaha o obnovu rozpadajících se smrkových lesů by měla respektovat stanovištní požadavky jednotlivých druhů stromů a při obnově lesů se musí začít výrazně více využívat přirozeného zmlazení. Alternativou proto může být i výsev či sázení pionýrských dřevin jako jsou břízy, olše nebo jeřáby. Buky, jedle ani smrky na holinu nepatří. Evropský lesnický institut, složený z odborníků z celé Evropy, upozorňuje [4], že větší pozornost je ve Střední Evropě potřeba věnovat tomu, aby rychlá výsadba nebyla na úkor snížené odolnosti budoucích lesů nebo dokonce zmařeným úsilím a vyhozenými penězi.

Ruce i hlasy pro les

Letos Hnutí DUHA a Lesy ČR společně zorganizovali dva dobrovolnické týdny na území Lesní správy Hořice a Lesní správy Město Albrechtice [5]. Pod dohledem zkušených lesníků dobrovolníci a dobrovolnice pracovali na zajištění vhodných podmínek pro růst pionýrských a zpevňujících dřevin, které vytvoří příznivý životní prostor pro další druhy stromů a stanou se tak základem budoucího pestrého a odolného lesa. Během Týdnů pro les dobrovolníci a dobrovolnice Hnutí DUHA  za 22 let odpracovali již 78 000 hodin věnovaných pomoci lesům a celé přírodě [6].

Z krize se české lesy snažili vyvést poslanci a poslankyně předložením pozměňovacích návrhů „Pekarová-Fialová-Holomčík” k novele lesního zákona. Část z těchto důležitých návrhů v půlce září schválila Poslanecká sněmovna [7]. Nyní bude novela projednávána v Senátu, kde mají senátoři a senátorky možnost vylepšit znění novely o další důležité změny. Zejména o prodloužení lhůty k zalesnění, která poskytne lesníkům prostor k širšímu využití přirozené obnovy lesa a nastavení maximálního podílu rizikových dřevin při umělé obnově. Tyto změny žádají stovky vědců a odborných pracovníků sdružených pod stanoviskem Vědci pro les [8] i více jak 62 000 lidí pod výzvou Zachraňme lesy.Jiří Beneš, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:
„Jsme rádi za akci Lesů ČR, v rámci které do sázení stromů zapojí veřejnost. Je zapotřebí znatelně rozšířit plochu, na níž dáme prostor ekonomicky i ekologicky výhodné přirozené obnově. Při umělém zalesňování je nezbytné brát zřetel na požadavky jednotlivých druhů dřevin a také reagovat na neúnosně vysoké stavy spárkaté zvěře. Vysazovat v současné situaci buky či jedle na holinu a navíc bez ochrany proti okusu, je vyhazování peněz a plýtvání časem lidí, kteří výsadby provádějí. Správci státních lesů by také měli jít příkladem a urychleně certifikovat veřejné lesy podle standardů šetrného lesnictví FSC, který vede k hospodaření trvale udržitelným způsobem.”

Kontakty:
Jiří Beneš, pracovník programu Krajina Hnutí DUHA, 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Informace o nezdaru zalesnění v lesích ve správě LČR v letech 2016-2018  a o zalesněných plochách v letech 2016-2018: v příloze
[2] Více ve Zprávě o stavu lesa 2018:
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/10/zpravaostavulesa2018.docx
[3] Více informací o akci: https://www.sazimelesynovegenerace.cz/
[4] EFI. 2019. Living with bark beetles: impacts, outlook and management options. Dostupné zde: http://www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_fstp_8_2019.pdf
[5] Více o spolupráci LČR a Hnutí DUHA:
https://lesycr.cz/tiskova-zprava/spolecny-lesnicky-projekt-lesu-cr-a-hnuti-duha-zacal/
[6] Více o Týdnech pro les: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/pres-78-tisic-odpracovanych-dobrovolnickych-hodin-pro-rozmanitou-divokou-prirodu
[7] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/poslanci-dnes-udelali-vyznamny-krok-k-uzdraveni-nasich-lesu
[8] https://vedciproles.webnode.cz/