Často kladené otázky
  • Alt
21. května byly zveřejněné výsledky mezinárodního sociologického průzkumu, které jasně upozorňují na požadavek drtivé většiny Češek a Čechů, aby zákonodárci přijali nová pravidla, která zajistí, že nákupem zboží v obchodech nebudou přispívat k odlesňování – a to i na mezinárodní úrovni. Nové zákony, které zastaví masivní odlesňování, požaduje celkem 77 % dospělých Češek a Čechů. [1]
Celkem 89 % dospělých Čechů a Češek zároveň uvádí, že odlesňování považují za škodlivé pro lidi i volně žijící zvířata. Dle prognóz Ministerstva zemědělství se v Česku budou smrkové lesy rozpadat letos rychlostí nejméně jednoho fotbalového hřiště za tři minuty. [2] Výsledky reprezentativního výzkumu přitom ukazují, že dle 70 % české veřejnosti věnuje česká vláda odlesňování nedostatečnou pozornost. [1]

Na úrovni Evropské unie se nyní očekává zveřejnění kroků na podporu boje proti celosvětovému odlesňování, které by měly zastavit tok evropských peněz do masivní těžby a dalších nevyhovujících praktik. Evropská unie se zavázala do roku 2020 přestat přispívat k celosvětovému odlesňování, její členské země jsou přesto nadále významnými dovozci palmového oleje, hovězího maso, kakaa, či sóji, čímž se na snižování rozlohy lesů podílí zásadním způsobem.

Českým poslancům a poslankyním Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí  zbývají nyní poslední dva týdny k předložení úprav českého zákona o lesích, které by řešily příčiny stávajícího kalamitního stavu v českých lesích. Dosud navrhované změny zákona, jakými je zjednodušení přenosu semen v rámci České republiky nebo upřesnění povinností státem placených odborných lesních hospodářů [3], riziko dalšího rozpadu lesů nezmenšují. Zákonodárci přitom mají k dispozici závěry nedávno zveřejněné analýzy zpracované v součinnosti evropských vlád „Jak reagovat na lesní disturbance v Evropě”. Analýza uvádí, že v České republice i dalších středoevropských zemích je obnova přestárlých zranitelných porostů nízká, přeměna monokulturních stanovišť pomalá a podpora lesnických praktik posilujících odolnost lesů nedostatečná. [4] Do novely zákona by proto měly přibýt úpravy, které zajistí věkově i druhově pestré lesy, které na rozdíl od smrkových monokultur odpovídají stanovištním podmínkám. Tyto návrhy konkrétně formulované v publikaci „Novela lesního zákona musí řešit příčiny odumírání lesů” [5] dosud podpořilo přes 37 tisíc lidí spojených pod výzvou Zachraňme lesy.Hannah Mowat z celoevropské organizace Fern řekla:
„Evropané to vyjádřili zcela jasně. Rozumí hrozivým následkům celosvětového odlesňování a nechtějí se podílet na této tragédii. Nechtějí si kupovat produkty masného průmyslu, které přispívají k ničení lesů. Chtějí nové zákony, které zajistí, že obyčejné nakupování již nebude znamenat etické dilema.”

Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy z Hnutí DUHA uvedl:
“V České republice se rozpadají lesy o rozloze jednoho fotbalového hřiště každé tři minuty. Jen za letošní rok to má být 180 tisíc fotbalových hřišť. Aby  na těchto odlesněných plochách lesníci opět nevysázeli zranitelné a rizikové smrkové monokultury, je nyní nutné upravit lesní zákon tak, aby podpořil vznik druhově i věkové pestrého a odolného lesa.”Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz
Jaromír Bláha, expert programu Krajina, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Online průzkumu společnosti YouGov, jeho realizaci zadaly organizace EIA, Fern, Greenpeace a WWF, se v období 17. - 29. dubna 2019 zúčastnilo 20 892 evropanů starších 18 let. V České republice se průzkumu zúčastnilo 503 respondentů. Výsledky průzkumu  jsou dostupné na: http://bit.ly/odlesneni
[2] Odhad smrkových porostů napadených kůrovcem v roce 2019 o rozsahu 30 - 50 milionů m3 odpovídá 1200 - 1800 km2 lesa. Tato rozloha odpovídá (na svém dolním rozpětí) 181 000 fotbalových hřišť pro mezinárodní zápasy, které mají 0,66 hektaru. Průměrná rychlost rozpadu českých lesů tedy letos zřejmě bude činit nejméně ekvivalent jednoho fotbalového hřiště každé tři minuty po celý rok 2019. 
[3] http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=408&CT1=0
[4] Hlásny, T., Krokene, P., Liebhold, A., Montagné-Huck, C., Müller, J., Qin, H., Raffa, K., Schelhaas, M-J., Seidl, R., Svoboda, M., Viiri, H. 2019. Living with bark beetles: impacts, outlook and management options. From Science to Policy 8. European Forest Institute.
Dostupné na https://www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_fstp_8_2019.pdf
Citace ze strany 35.
[5] 
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/03/infolist_novela_lesniho_zakona_musi_resit_priciny_odumirani_lesu.pdf