Často kladené otázky
Zemědělský výbor schválil tento pozměňovací návrh Josefa Kotta, kterým navrhl doplnit tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny:
Posl. Josef Kott/1
Příloha č. 6
PS200143522
Pozměňovací návrh Josefa Kotta
 
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
 
(sněmovní tisk č. 731)
 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH:

V části první (Změna zákona o ochraně přírody a krajiny), článku I se za dosavadní novelizační bod 25 vkládají nové novelizační body 26 a 27, které znějí:

„26. V § 50 odst. 3 se za slovo „majetku“ vkládají slova „, mimořádných rostlinolékařských opatření“.
27. V § 50 odst. 4 se slova „silně a“ zrušují.“.

Následující novelizační body se přečíslují.

ODŮVODNĚNÍ:

K bodu 26: V současnosti, při účinnosti zákonů č. 326/2004 Sb. a č. 114/1992 Sb., dochází ke střetu těchto předpisů při aplikaci mimořádných rostlinolékařských opatření (dále jen „MRO“) a k protichůdným výkladům těchto předpisů. MRO jsou nařizována mimo jiné k zabránění šíření karanténních škodlivých organismů rostlin, z nichž je řada druhů invazních nepůvodních. Invazní druhy, které jsou zároveň škodlivými organismy rostlin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, nespadají podle čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 jako invazní druhy do působnosti orgánů ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb. Opatření proti těmto organismům spadají pouze do působnosti zákona č. 326/2004 Sb. Nařizování MRO proti invazním nepůvodním škůdcům a patogenům rostlin je v tomto kontextu zcela ve shodě se záměrem předloženého návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., a je třeba jej posuzovat jako zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný.
 
K bodu 27: V zemědělské praxi, speciálně při boji s hrabošem polním, se projevuje zařazení křečka polního v kategorii silně ohrožených druhů jako bod, který (při velmi častém výskytu obou druhů v jedné lokalitě) znemožňuje účinnou ochranu rostlin.
 
PLATNÉ ZNĚNÍ V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU: 
§ 50

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů

(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

(3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku, mimořádných rostlinolékařských opatření nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů.

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.

(5) Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů, zejména pokud se jedná o zoologické zahrady, záchranné chovy, péči o zraněné živočichy a oprávnění k preparaci uhynulých živočichů stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(6) Opatření přijímaná na základě tohoto zákona musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky, regionální a místní zvláštnosti.

/////
 
zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184835

Při projednání na výboru žádal o podporu další členy výboru argumentem o potřebě zjednodušení řešení přemnožených hrabošů na polích. 

zdroj: audiozaznám jednání Zemědělského výboru, od času 19:00, https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4706&td=22&cu=42

Pan poslanec Kott svým návrhem navrhl odebrat ochranu popsanou v § 50, odstavec 3 všem ze 150 silně ohroženým živočichům. Ponechal ji pouze kriticky ohroženým druhům. O přežití kterých zvířatech se tedy máme začít strachovat. Jejich kompletní seznam jsme připravili na https://www.zachranmelesy.cz/cs/clanky/clanky/silne-ohrozene-druhy-dle-zakona-o-ochrane-prirody-krajiny.

Pro svůj návrh našel podporu napříč politickými stranami a hnutími zastoupenými v Zemědělském výboru. Ruku pro odnětí ochranu nezvedli (zdrželi se hlasování) pouze Radek Holomčík, Jan Pošvář (oba Piráti) a Jana Krutáková (STAN).

Návrh pana Kotta je nyní součástí usnesení Zemědělského výboru, o němž budou hlasovat všichni poslanci a poslankyně při 3. čtení invazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny.
zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184686

stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/sycek-cap-cerny-nebo-krepelka-jsou-jeste-vice-v-ohrozeni

stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR: 
Předložený pozměňovací návrh (zejména navrhovaná změna § 50 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny) by vedl ke zjevnému rozporu se směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích), a proto s ním nelze souhlasit.

V rámci transpozice směrnice o stanovištích byly (v období přistoupení ČR k EU) provedeny nejen nezbytné změny zákona o ochraně přírody a krajiny, ale došlo následně také k úpravě (vyhláškou č. 175/2006 Sb.) seznamu zvláště chráněných druhů a jejich začlenění do kategorií ochrany tak, aby byly reflektovány požadavky na přísnou ochranu na celém území členských států podle čl. 12 směrnice o stanovištích v případě druhů zařazených do přílohy IV směrnice (mezi něž patří rovněž křeček polní, jež je konkrétně uveden v odůvodnění pozměňovacího návrhu). 

Ustanovení § 50 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je vztaženo právě jen na druhy v kategorii „ohrožené“, neboť do této kategorie záměrně nebyly při novelizaci seznamu zvláště chráněných druhů vyhláškou č. 175/2006 Sb. zařazeny druhy, které podle směrnice o stanovištích vyžadují přísnou ochranu.

Uplatněním postupu podle § 50 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny na druhy vyžadující přísnou ochranu podle směrnice o stanovištích by nebyl respektován požadavek na ochranu těchto druhů podle čl. 12 směrnice (bylo by vyloučeno uplatnění zákazů uvedených v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, do kterého je čl. 12 směrnice transponován), ani by nebyl naplněn postup a podmínky pro vydání případného povolení ve smyslu čl. 16 směrnice (který je transponován do § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a umožňuje mj. povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů z důvodu prevence závažných škod na hospodářství, nicméně při současném naplnění dalších podmínek stanovených zákonem, resp. směrnicí). Jak bylo uvedeno, postup dle § 50 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny uvedeným požadavkům směrnice nevyhovuje a nelze jej tedy v případě druhů vyžadujících přísnou ochranu ve smyslu čl. 12 směrnice o stanovištích uplatnit.    

Pozměňovací návrh tak má potenciál způsobit konflikt s právem EU nejen pokud jde o křečka polního, ale také pokud jde o všechny další druhy zařazené do přílohy IV směrnice o stanovištích.

Co lze udělat?

Napište poslancům a poslankyním, aby se proti tomu postavili. Vraťme život zpět tam, kam patří!
 
A ještě jedna věc: pod výzvou Za zdravou a pestrou krajinu jsme v Hnutí DUHA spojili síly s Českou společností ornitologickou. Usilujeme o šetrné hospodaření a druhově pestrou krajinu, ve které se daří ptákům, motýlům, divokým opylovačům a dalším tvorům. Podpořte tuto systémovější změnu i Vy.