Často kladené otázky
Poslanci a poslankyně z několika stran předložili do novely lesního zákona návrhy celé řady dobrých změn, které pomohou vrátit život zpět tam, kam patří do našich lesů. Teď bude potřeba, aby tyto návrhy získaly podporu v obou kompetentních výborech a pak v celé sněmovně. O jakých návrzích to konkrétně mluvíme?
Ustanovit povinnost obnovovat lesy ekologicky a klimaticky vhodnými dřevinami. Stanovit maximální podíly rizikových dřevin při obnově lesů.
Prodloužit lhůtu k zalesnění na pět let a lhůtu k zajištění kultury na 15 let.
Omezit holoseče při mýtní úmyslné těžbě: maximálně přípustná velikost holoseče 0,5 ha, v porostech ekologicky a klimaticky rizikových dřevin, v porostech lesů tvaru nízkého a středního lesa, na nepřístupných svazích a na borových a lužních stanovištích 1 ha.
 
Definovat hospodářský způsob (výběrný a pasečný dělený dále na podrostní, násečný a holosečný). Definovat tvary lesa – nízký, střední, vysoký.
Upravit paušální zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech do 80 let vyjmenovat případy, na které se tento zákaz nevztahuje (zejména na nízký les a na lesy s nevhodnou druhovou skladbou, v nichž hrozí rozpady porost.
Vyřešit protichůdná legislativní ustanovení u lesů ponechaných samovolnému vývoji (definovat je tak, aby byl zajištěn soulad s jinými právními předpisy a veřejnými zájmy, odstranit rozpory s lesním zákonem).
 
V oblastech nadregionální kalamity umožnit vlastníkům plnit povinnosti ochrany lesy přiměřeně jejich možnostem.
Ustanovit možnost vydávat prováděcí předpisy k zákonu o lesích pro vyjmenovaná zvláště chráněná území odchylně od prováděcích předpisů pro lesy hospodářské.
 
Doplnit zmocnění pro ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, kterou se omezí odnímání biomasy a mrtvého dřeva z lesních ekosystémů. Zrušit povinnost přednostně kácet suché stromy, ze kterých nehrozí šíření škůdců.

Zákaz zcizovat lesy v majetku státu.