Často kladené otázky
  • Alt
Současné problémy českých lesů jsou největší za posledních 200 let. Rozsáhlé polomy, šířící se choroby a kůrovci, nejen to sužuje naše lesy. Změna klimatu dorazila i do České republiky a dál již nedovoluje pěstovat smrk tam, kde jsme jej dosud horko těžko neudržitelnou lesnickou praxí udržovali. V roce 2060 bude podle vědců ohroženo až 80 % stávajících smrkových lesů. K nutné legislativní změně vyzývá nejen Hnutí DUHA v kampani Zachraňme lesy, ale i Platforma pro krajinu při Botanickém ústavu Akademie věd. Co by mělo být součástí této změny?
Vědci z Platformy pro krajinu [1] představili v Poslanecké sněmovně výzvu vládě, která upozorňuje na katastrofální stav lesů severní Moravy a Slezska a riziko podobného vývoje v celé ČR.  Prohlášení vědců apeluje na vládu, aby se tématem hynutí lesů začala do hloubky zabývat. Zahrnuje třináct bodů [2], které mohou pomoci nastalou katastrofu řešit.

Z široké škály navrhovaných opatření vyplývá, že k druhově pestrým, různověkým a zdravým lesům je zapotřebí komplexní reforma zahrnující změnu zákona o lesích, zákona o myslivosti, uzákonění veřejné poptávky po státním podniku Lesy ČR a změna lesního hospodaření.

Jak se k návrhům staví česká vláda?

Se silnou kritikou stavu lesního hospodaření v ČR vystoupil náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský. Připomněl, že o hrozbě kalamity se jedná už od roku 2008. Zatímco ministerstvo zemědělství zdůrazňuje, že vytvoří pracovní skupinu a správci státních a církevních lesů často zmiňují potřebu více vagonů na odvoz dřeva, odborníci, Hnutí DUHA a tisíce lidí v rámci výzvy Zachraňme lesy požadují přírodě bližší lesy a šetrnější hospodaření a opravdové koncepční změny.I vy můžete pomoci zachránit české lesy

Hnutí DUHA prohlášení špičkových odborníků, jako je profesor lesnictví Josef Fanta či doktor Petr Petřík,  vítá, neboť dokládá, že cíle formulované výzvou Zachraňme lesy spuštěnou 4. dubna, mají silnou odbornou oporu. Hnutí DUHA spolu s veřejností apeluje na vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a státní podnik Lesy ČR, aby se neprodleně zasadili o prosazení zákonů, vyhlášek a hospodářské praxe, které budou řešit systémové příčiny dnešní krize lesů. Podpořit naši výzvu můžete i vy.Poznámky:

[1] Platforma pro krajinu sdružuje odborníky, výzkumná pracoviště, neziskové organizace i zástupce veřejné správy. Cílem platformy je podpořit komplexní přístup k české krajině a vypracovat podněty pro krajinnou politiku, pravidla pro nakládání s lesy a zemědělskou půdou. Platforma pro krajinu pracuje při Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, na základě Strategie AV21 a doporučení Evropské úmluvy o krajině. Více informací je dostupných na: http://www.nasekrajina.eu/

[2] Prohlášení Platformy pro krajinu vyzývá vládu ČR: 1. zvýšit druhovou pestrost lesů; 2. při obnově lesa upřednostnit přírodě blízké postupy; 3. snížit stavy zvěře a k tomu novelizovat zákon o myslivosti; 4. zrovnoprávnit metodu statistické provozní inventarizace; 5. zvýšit podíl prací vykonávaných zaměstnanci LČR a zvýšit podíl prodeje dříví ve vlastní režii; 6. připravit zákon o státním podniku Lesy ČR; 7. stanovit splnění minima „zásad dobré praxe“ pro získání dotací a podpořit rozvoj malých a středních zpracovatelů; 8. posílit ekologický lesnický výzkum a vzdělávání zaměstnanců; 9. zajistit poradní službu pro lesní hospodaření; 10. posílit lesnickou výuku zaměřenou na dopady změny klimatu; 11. v lesním zákoně definovat trvale udržitelné hospodaření; 12. vymezit pozemky, které budou ponechané samovolnému vývoji v rozsahu nejméně 5 % plochy ČR; 13. aktualizovat Národní lesnický program s ohledem na změny klimatu. Plné znění je dostupné na: http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/