Často kladené otázky
  • Alt
Vláda dnes projednává plnění hlavních cílů, které si Česká republika stanovila pro rok 2030. Své místo mezi nimi mají i lesy. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který tyto cíle obsahuje, uvádí, že „druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd.” Právě tímto úkolem se už pět měsíců zabývá Ministerstvo zemědělství v zalesňovací vyhlášce. A za celostátními cíli přitom kulhá daleko pozadu.
Předkládaný dokument doslova uvádí, že je zapotřebí „zajistit odbornou, organizačně-technickou, metodickou i legislativní podporu plošnému uplatňování přírodě blízkých způsobů lesního hospodaření jako rovnocenné alternativy pasečného způsobu hospodaření.” [1] Navrhuje tak způsob, jak v praxi dosáhnout třetí z šesti klíčových oblastí Strategie Česká republika 2030, která se nazývá „Odolné ekosystémy” [2].

Navzdory těmto pro naše lesy životně důležitým závazkům a proklamacím Ministerstvo zemědělství již měsíce jedná o připomínkách Ministerstva životního prostředí k zalesňovací vyhlášce zákona o lesích. Přestože tyto připomínky by vyhlášku uvedly do souladu s cíli Strategie [3], Ministerstvo zemědělství mimo jiné odmítá dostatečně zvýšit povinný podíl listnáčů a jedle ve středních polohách a pahorkatinách. Umožňuje tam tak dál sázet převážně smrky. Právě smrk bude mít ale podle akademiků i praktických hospodářů výrazné problémy ještě před rokem 2030. Už příští rok se očekává rozpad 50 milionů m3 převážně smrkových lesů [4].Pro zlepšení stavu českých lesů, který je dlouhodobě nejhorší v Evropě [5], je třeba celková reforma pravidel lesního hospodaření. Hnutí DUHA proto předalo vládě v červnu tohoto roku balíček řešení „Co dělat, abychom zachránili české lesy”. Podporu těmto návrhům dosud vyjádřilo přes 18 000 lidí. „Česká republika by se o své lesy měla zasadit nejen na papíře, ale i konkrétními kroky. Návrh Ministerstva zemědělství nevede k udržitelným lesům, ale k rizikovým smrkovým porostům s převahou smrku a s neméně rizikovou douglaskou tisolistou,“ říká Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.

I proto se stovky lidí obrací na ministry i premiéra, aby nedopustili další rozsáhlé pěstování smrku a rizikové exotické douglasky tisolisté.Přidejte se i vy k záchraně našich lesů.

Poznámky:

[1] Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 je pátým bodem jednání ( https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-10-17) Vlády ČR dne 17. 10. 2018. Následně Vláda projedná i Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice.
[2] Strategický rámec Česká republika 2030
https://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/cr-2030/uvodni-stranka-144714/
[3] Připomínky k Návrhu vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAYFBPSCB&tab=remarks
[4] Ministr životního prostředí Richard Brabec ve středu 10. 10. v rámci debaty „Voda v krajině“
 na zahájení festivalu Ekofilm uvedl (www.youtube.com/watch?v=T6ySrRdmukI, čas 20:50 - 21:00): "Příští rok se odhaduje, že by mohlo být až 50 milionů kubíků kůrovcového dřeva." (...)
"Když si představíte 50 milionů kubíků, to je nezvládnutelné. Na to nemáte nic, na to nemáte skládky, lidi, mechanizaci, nic. To jediný, co můžete dělat je, že tam necháte ty vylítaný kůrovcový stromy, který sice v tu chvíli nejsou hezký, ale aspoň tam zůstane nějaká hmota." (...) "My máme nejhorší kůrovcovou kalamitu od Marie Terezie."
[5] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/clanky/ceske-lesy-jsou-nejmene-zdrave-v-cele-evrope